วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านสังคมในจังหวัดลำพูน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และสังคมมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
  3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
  4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพพื้นที่และสังคม เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์กร

องค์กรสุขสันต์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ขยายการพัฒนา นำพาสู่มาตรฐาน”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและผนึกพลังทางสังคม เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล