รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง O24