สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงาน

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง O 23