สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ

การให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน

เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนเรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่ม โดยไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะช่วยได้ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี โดยถือตามปีงบประมาณ

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

  1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นในเรื่องดังต่อไปนี้
    • อาหาร
    • เครื่องนุ่งห่ม

เอกสารในการยื่นขอรับการช่วยเหลือ
กรณีผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

กรณีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาของผู้สูงอายุ

เมื่อได้รับคำขอ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป