กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยในมาตรา 13 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

กองทุนผู้สูงอายุประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
 1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพ
 2. การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กร/และหรือเครือข่ายผู้สูงอายุ

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรของผู้สูงอายุที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอาย
 2. ผู้สูงอายุรายบุคคล หรือรายกลุ่ม

การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

 1. กู้ยืมเป็นรายบุคคลไม่เกิน 15,000 บาท
 2. รายกลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
 3. มีผู้ค้ำประกันซึ่งไม่ใช่คนเดียวกับผู้กู้และรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
 4. ผู้กู้และผู้ค้ำต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. ชำระคืนไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 6. ผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
 7. มีการทำสัญญาด้วย

แนวทางการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 1. ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 2. องค์กรที่เสนอโครงการ
 3. องค์กรของท่านจัดอยู่ในองค์กรประเภทใด
 4. รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง
 5. ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมแผนที่
 6. ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปีที่เริ่มดำเนินการ
 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 8. วัตถุประสงค์ขององค์กร
 9. กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป)
 10. ผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (โดยสรุป)
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
 1. ชื่อโครงการ
 2. งบประมาณโครงการ
  • จำนวนงบที่ต้องการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ…………..บาท
  • งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการ…………….บาท
  • ได้เสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่
 3. โครงการนี้จะเริ่มและจบลงเมื่อใด
 4. โปรดให้รายชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถอธิบายถึงผลงานของท่านที่ผ่านมาได้ 2 ท่าน
 5. องค์กรของท่านเคยมีผลงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ
 6. องค์กรของท่านเคยมีประสบการณ์ในการดำเนินงานหรือบริหารโครงการหรือไม่
 7. หลักการและเหตุผล
 8. วัตถุประสงค์
 9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน
 10. วิธีดำเนินการ
 11. ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ แสดงแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินงานในแต่ละเดือน
 12. องค์กรที่ร่วมดำเนินงาน (ถ้ามี)
 13. งบประมาณ ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยประหยัดและคุ้มค่า
 14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

การยื่นขอรับการสนับสนุนให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติต้องจัดให้มีการทำสัญญาก่อนจ่ายเงินด้วย

NameSizeHits
ฟอร์มเสนอโครงการ97.5 KiB156
แบบฟอร์มการกู้ยืม(รายบุคคล)196.3 KiB124
แบบฟอร์มคำร้องกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ(รายกลุ่ม)93.0 KiB70
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน(รายกลุ่ม)46.0 KiB1664
ใบปะหน้า463.1 KiB2008