กองทุนคุ้มครองเด็ก

แนวทางดำเนินงานเด็กแรกเกิดปีงบ61
-ในเดือน มกราคม 2561 นั้น จะมีรายที่เงินไม่เข้าบันชี ตามรายชื่อ ไฟล์ … ไม่มีรายชื่อในฐานคนจน …  เนื่องจากตอนนี้ส่วนกลางลิ้งค์ฐานข้อมูลกับผู้มีรายได้น้อยที่ไปลงทะเบียนผุ้มีรายได้น้อย ส่วนแม่ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือมีชื่ออยู่ในไฟล์นี้ เราต้องใช้แบบ ดร.02 (ผู้รับรองคนที่ 1 อสม/ผญบ/อพม) (ผู้รับรองคนที่ 2 ปลัด/ข้าราชการที่ได้รับหมอบหมาย) ใหม่ลงตรวจสอบ เพื่อจะได้ส่งข้อมูลให้ส่วนกลางนำไปตรวจสอบ ภายใน 31 มีนาคม 2561
โหลดได้จาก…Link Download (ใช้googleChrom ในการโหลด)

คู่มื่อการขอรับสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบเสนอขอโครงการกองทุนคุ้มครองเด็ก คคด 02

ประกาศกองทุนคุ้มครองเด็ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546