แบบฟอร์มดาวน์โหลดเกี่ยวกับคนพิการ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคนพิการ

ใบสมัคงาน บริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด

ใบสมัคร บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสมัคร บริษัทนามิกิ พริซิชัน (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบสมัครคนพิการ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสมัครงานบริษัท เคอีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.doc  กรอบแนวทาง
2 แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ.doc  แบบฟอร์ม
3 แบบฟอร์มคำร้องของกู้เงินคนพิการ แบบฟอร์ม
4  แบบฟอร์ม การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ แบบฟอร์ม
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ.pdf แบบคำขอ
6 PDF คู่มือคนพิการ.pdf แบบฟอร์ม
7 คู่มือวินิจฉัยความพิการ 59.pdf แบบฟอร์ม
8 คู่มือสิทธิคนพิการ.pdf แบบฟอร์ม
9 บันทึกปากคำ.doc แบบฟอร์ม
10 แบบคำขอมีบัตร.pdf แบบฟอร์ม
11 ประเภทความพิการ ฉบับที่ 2.PDF แบบฟอร์ม
12 พรบ.ประจักษ์.pdf แบบฟอร์ม
13 หนังสือมอบอำนาจ.pdf แบบฟอร์ม
14 หนังสือรับรองการเป็นผุ้ดูแล.pdf แบบฟอร์ม
15 เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ 59.1.pdf แบบฟอร์ม
16 เอกสารรับรองความพิการ.pdf แบบฟอร์ม
17 ไฟล์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย.ppt  แบบฟอร์ม
18 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 .pdf แบบฟอร์ม
19 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ฉบับภาษาไทย.pdf แบบฟอร์ม
20 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ.pdf แบบฟอร์ม
21 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานฯ.pdf แบบฟอร์ม
22 ระเบียบกระทรวงพม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการฯ.pdf แบบฟอร์ม
23 แบบฟอร์ม (จพ ๑-๑ , จพ ๑-๒ , จพ ๑-๓ , จพ ๑-๔ ) แบบฟอร์ม
24 แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ.doc แบบฟอร์ม
25 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแล .pdf แบบฟอร์ม
26 แบบขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03).doc แบบฟอร์ม
27 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานล่ามภาษามือ (ลม.04).doc แบบฟอร์ม
28 แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการล่ามภาษามือ(ลม.05).doc แบบฟอร์ม
29 แผนปฏิบัติการ 5 ปี(ล่ามภาษามือ)พ.ศ.2555-2559.pdf  แบบฟอร์ม
30 แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม  แบบฟอร์ม
31 ใบสมัครประเมินมาตรฐาน
32 แบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ
33 แบบประเมืนตนเององค์กรเพื่อคนพิการ
34 แบบประเมินตนเององค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
35 เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครการครวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ