เอกสารการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 2560

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้นำองค์กร
  2. สำเนาข้อบังคับสมาคม/ชมรม
  3. สำเนาใบจัดตั้งสมาคม/ชมรม
  4. แผนที่องค์กร
  5. ใบสมัคร
  6. แบบประเมินตนเอง (ให้องค์กรทำแบบประเมิน)

ส่งกลับมายัง 

กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

0 2354 3388 ต่อ 209-210

0 23543759

0863831670 พลวัฒน์


ใบสมัครประเมินมาตรฐาน

แบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ

แบบประเมืนตนเององค์กรเพื่อคนพิการ
แบบประเมินตนเององค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครการครวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ