กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

:: กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ::

 

กรอบแนวทางในการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 1. เพื่อให้รายละเอียดโครงการครบถ้วนและให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องใช้แบบฟอร์มเสนอโครงการของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 2. องค์กร ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นองค์กรคนพิการหรือองค์กร เพื่อคนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ 5
 3. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
 4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีกลุ่มเป้าหมาย และมีสถานที่ดำเนินงานภายในจังหวัด
 5. โครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาค รัฐ หรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • สนับสนุนสถานที่
  • สนับสนุนวิทยากร
  • สนับสนุนงบประมาณ
  • สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
  • สนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม
  • สนับสนุนยานพาหนะ
  • สนับสนุนอาสาสมัคร
  • อื่นๆ
 1. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ 1-5 หากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามข้อ 1-5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบเพื่อปรับแก้ให้ สอดคล้องต่อไป และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และนำโครงการเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา แล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้ส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับ สนุนจากกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 2. การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัด ทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
 1. หากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนไม่เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนจังหวัดหรือ มีกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการหลายจังหวัด ให้ส่งมาที่สำนักงานส่งเสริมการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เมื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบ หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเนอโครงการ หากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรแจ้งให้ องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาและส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน หรือคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการพิจารณา และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณา อนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 2. เมื่อ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง ชาติ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้จังหวัดทราบพร้อมทั้งโอนเงินให้ จังหวัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.doc กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ.doc แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ