การขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

:: การขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ ::

ประเภทบริการ: 

บริการผู้ช่วยคนพิการ

วิธีการยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

คนพิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. เป็นคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้
  3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ

คน พิการที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับคำขอ หรือหน่วยบริการในพื้นที่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบด้านล่าง) ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์หรือมีความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนได้

 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ.doc ฟอร์ม
2 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแล .pdf ฟอร์ม