การขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

เอกสารประกอบ

ระเบียบศูนย์บริการ พ.ศ.๒๕๕๖

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบ ศบ.๑-ท)

1. แบบ ศบ.๑-ท

2. หนังสือมอบอำนาจ

3. ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการ (ใหม่)

4. ร่างข้อบังคับศูนย์ทั่วไป หน่วยงานราชการ1

5. แบบรายงานผลการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

6. แบบเสนอโครงการ พก.

ป้ายศูนย์บริการคนพิการ

แผนการจัดบริการคนพิการทั่วไป

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

ส่วนที่ 1 ระเบียบศูนย์บริการประกาศราชกิจจา

ส่วนที่ 2 ประกาศ-เกณฑ์สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ (ราชกิจจานุเบกษา)

ส่วนที่ 3 ประกาศ-รายการและวงเงินที่กองทุนฯให้การสนับสนุน (2558)