การสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ

:: การสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ ::

1.ความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม

                    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการฟังได้ สามารถใช้บริการ “ล่ามภาษามือ” เป็นสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันและบริการต่างๆ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อันจะนำไปสู่การยอมรับเช่นเดียวกับคนทั่วไป

2.วัตถุประสงค์

                   เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้รับบริการล่ามภาษามืออย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

๓.วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ยื่นขอรับบริการล่ามภาษามือตามแบบ ลม.03 ณ หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือภายในจังหวัด
  • หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือพิจารณาคำขอรับบริการล่ามภาษามือ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับบริการล่ามภาษามือ ประสานล่ามภาษามือให้บริการ และแจ้งให้คนพิการที่ขอรับบริการทราบ กรณีที่คนพิการไม่ได้รับบริการล่ามภาษามือให้ดำเนินการแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ รับบริการให้คนพิการทราบด้วย
  • ล่ามภาษามือที่ได้รับการจดแจ้งตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการ
  • ในการให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการ ให้ล่ามภาษามือรายงานผลการปฏิบัติงานล่ามภาษามือตามแบบ ลม.05 โดยให้คนพิการที่ได้รับบริการและหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับรองในรายงานด้วย
  • คนพิการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการล่ามภาษามือตามแบบ ลม.05 ทุกครั้งที่ได้รับการจัดบริการล่ามภาษามือ
  • หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการล่ามภาษามือ แก่ล่ามภาษามือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ พก. กำหนด
  • หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ รายงานผลการบริการล่ามภาษามือตามแบบ ลม.06เป็นประจำทุกเดือน
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03).doc ฟอร์ม1
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานล่ามภาษามือ (ลม.04).doc ฟอร์ม2
3 แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการล่ามภาษามือ(ลม.05).doc ฟอร์ม3
4 แผนปฏิบัติการ 5 ปี(ล่ามภาษามือ)พ.ศ.2555-2559.pdf  ฟอร์ม4