การสนับสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

การสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)และการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและสวัสดิการภาครัฐตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1.แนวคิดหลัก

                          ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง โดยให้ศูนย์บริการคนพิการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  1) สำรวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ  2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการ  3) เรียกร้องแทนคนพิการ 4) ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน 5) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 6) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 7) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทคนพิการ 8) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ และการดำรงชีวิตของคนพิการ 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด

2.วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในการให้การช่วยเหลือคนพิการ    ที่ประสบปัญหาทางสังคมและมาขอรับบริการ ดังนี้
1. การสงเคราะห์คนพิการ กรณีประสบปัญหาด้านการครองชีพ
2. การส่งเคราะห์กายอุปกรสำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)
3. การสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและสวัสดิการภาครัฐตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ)

 

3.พื้นที่ดำเนินการ
คนพิการในจังหวัดลำพูน ๘ อำเภอ

แนวทางการสงเคราะห์คนพิการ กรณีประสบปัญหาด้านการครองชีพ

                             คนพิการที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550    และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนชาดแคลน หรือ ครอบประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน ทำให้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูพิการ
                                       ขั้นตอนการช่วยเหลือ การดำเนินงานสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนให้ดำเนินการตามหลักสังคมสงเคราะห์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2558

เอกสารประกอบการขอรับบริการ 

 1. สำเราบัตรประจำตัวคนพิการ   จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุว่าเห็นควรจำเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยก)จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่าย สภาพที่อยู่อาศัย ผู้ใช้บริการ รูปถ่ายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด   

แนวทางการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

                           คนพิการที่จัดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2556 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ เพื่อช่วยเพิ่มเติมความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้รถโยกได้ โดยแขนทั้งสองข้างแข็งแรง
เอกสารประกอบการขอรับบริการ 
                         1. สำเราบัตรประจำตัวคนพิการ   จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุว่าเห็นควรจำเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยก) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย สภาพที่อยู่อาศัย ผู้ใช้บริการ รูปถ่ายเต็มตัว         จำนวน 1 ชุด   

ขั้นตอนการดำเนินงาน   

                  1. พก.โอนเงินจัดสรรให้จังหวัด
2. จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ หรือคนพิการที่มายื่นเรื่องขอรับบริการ ยังศูนย์บริการคนพิการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับ                              คนพิการ
3.จังหวัดขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการให้กับคนพิการหรือครอบครัวคนพิการ
5. รายงานผลคนพิการได้รับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไปยังส่วนกลาง

****************************************************************
แนวทางการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและสวัสดิการภาครัฐตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ)

                           คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ/อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
 
เอกสารประกอบการขอรับบริการ  
                       1. สำเราบัตรประจำตัวคนพิการ   จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุว่าเห็นควรจำเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยก) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย สภาพที่อยู่อาศัย ผู้ใช้บริการ รูปถ่ายเต็มตัว   จำนวน 1 ชุด

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน

                      1. พก.โอนเงินจัดสรรให้จังหวัด
2. จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ หรือคนพิการที่มายื่นเรื่องขอรับบริการยังศูนย์บริการคนพิการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นคนพิการ
3. จังหวัดขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. มอบรถเข็นสำหรับคนพิการให้กับคนพิการหรือครอบครัวคนพิการ
5. รายงานผลคนพิการได้รับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไปยังส่วนกลาง

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน

                        การสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) และการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและสวัสดิการภาครัฐตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) (รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
งานด้านคนพิการ
   
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ฟอร์ม