การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ

:: การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ::

               ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติ   เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองให้คนพิการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการ ได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว โดยกำหนดวิธีการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเลือกปฏิบัติได้ ๓ วิธี คือ ๑.การรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา ๓๓   ๒.การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา ๓๔ และ ๓.การจัดให้สัมปทาน ตามมาตรา ๓๕ รวมทั้งมีบทบัญญัติดำเนินการอื่นในกรณีฝ่าฝืน นั้นจังหวัดลำพูนขอชี้แจงแนวทางและขอความร่วมมือสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้๑. จำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นับจำนวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในสำนักงานใหญ่และทุกสาขารวมกัน เพื่อคำนวณจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

๒. วิธีการปฏิบัติ

๒.๑ จ้างงานคนพิการเป็นลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ โดยให้ส่งสำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาสัญญาจ้างซึ่งมีระยะเวลาการจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำเนา สปส.๑-๑๐ ส่วนที่ ๑ ที่ระบุยอดรวมจำนวนลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕­๘ และ สปส.๑-๑๐ ส่วนที่ ๒ ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนที่รายงานมาพร้อมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กรณีมีลูกจ้างคนพิการจำนวนมากกว่า ๓ คนขึ้นไป ขอความร่วมมือให้แนบรายชื่อ  พร้อมรายละเอียดอื่นเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปไฟล์เอ็กเซลบันทึกลงแผ่นซีดีมาด้วย

๒.๒ ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา ๓๔  โดยให้ส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ๑๐๙,๕๐๐ บาท (๓๐๐ x ๓๖๕ วัน) ต่อคนพิการที่ไม่ได้จ้าง ๑ คน โดยส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือธนาณัติสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และให้ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ภายในวันทำการ ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ หากส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง โดยไม่มีข้อยกเว้น

๒.๓ จัดให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา ๓๕ โดยมีหนังสือราชการแสดงการอนุมัติการดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนออกให้ หลังจากได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำสัญญาสัมปทาน สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาบัตรประจำตัวผู้ดูแลคนพิการคู่สัญญาแนบมาพร้อมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กรณีมีลูกจ้างจำนวนมากกว่า ๓ คนขึ้นไป ขอความร่วมมือให้แนบรายชื่อพร้อมรายละเอียดอื่นเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปไฟล์เอ็กเซลบันทึกลงแผ่นซีดีมาด้วย (ควรยื่นแบบขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนล่วงหน้าก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่การจัดให้สัมปทาน)

๓. การรายงานผลการปฏิบัติ

ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนรายงานผลการปฏิบัติตามข้อ ๒ โดยใช้แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี ๒๕๕๙ (แบบ จพ ๑-๑) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับ และรายชื่อลูกจ้างคนพิการ(แบบ จพ ๑-๒) กรณีมีการจ้างานคนพิการแบบคำนวณจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (แบบ จพ ๑-๓) กรณีส่งเงินเข้ากองทุนฯ และจำนวนลูกจ้างในแต่ละสาขา (แบบ จพ ๑-๔) เฉพาะกรณีมีหลายสาขา โดยให้รายงานต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และนำส่งรายงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนตามที่อยู่ข้างต้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนนำมารายงาน

อนึ่ง กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมาย และหากไม่ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติไม่ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระครบถ้วน

  
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 .pdf ฟอร์ม1
2 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ฉบับภาษาไทย.pdf ฟอร์ม2
3 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ.pdf ฟอร์ม3
4 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานฯ.pdf ฟอร์ม4
5 ระเบียบกระทรวงพม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการฯ.pdf ฟอร์ม5
6 แบบรายงาการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ สปก. ปี 2560 ฟอร์ม6
7 แบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รร.เอกชน ปี 2560  ฟอร์ม7