สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

:: สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ::

                             สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถานประกอบการ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
                            ดังนั้น การดำรงชีวิตประจำวันของคนพิการจึงมีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องมีความสะดวกและปลอดภัยทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานต่างๆในการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ พิการรวมถึงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการและได้รับ สิทธิประโยชน์จากบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
 
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ไฟล์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย.ppt  แบบฟอร์ม