ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการและการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

:: ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการและการส่งเสริม การมีบัตรประจำตัวคนพิการ ::

  1. ความสำคัญของโครงการ
                   ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิ ของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.2552 ฉบับแก้ไข ฉบับ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อได้รับการส่ง เสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีจำนวนคนพิการได้มาขอทำบัตรประจำตัวคนพิการเป็น จำนวนมากเพื่อจะได้เข้าสิทธิสวัสดิการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
          2.1  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและบันทึกข้อมูลคนพิการ
          2.2  เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ
  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
          3.1 การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ
          3.2 การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
          3.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
          3.4 การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านพัฒนาสังคม
  1. กลุ่มเป้าหมาย

– คนพิการต้องการมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่และคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ.pdf  แบบฟอร์ม
2 PDF คู่มือคนพิการ.pdf แบบฟอร์ม1
3 คู่มือวินิจฉัยความพิการ 59.pdf แบบฟอร์ม2
4 คู่มือสิทธิคนพิการ.pdf แบบฟอร์ม3
5 บันทึกปากคำ.doc แบบฟอร์ม4
6 แบบคำขอมีบัตร.pdf แบบฟอร์ม5
7 ประเภทความพิการ ฉบับที่ 2.PDF แบบฟอร์ม6
8 พรบ.ประจักษ์.pdf แบบฟอร์ม7
9 หนังสือมอบอำนาจ.pdf แบบฟอร์ม8
10 หนังสือรับรองการเป็นผุ้ดูแล.pdf แบบฟอร์ม9
11 เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ 59.1.pdf แบบฟอร์ม10
12 เอกสารรับรองความพิการ.pdf แบบฟอร์ม11