การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

:: การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ::

1.ความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม

  • เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการอย่างทั่วถึง คนพิการสามารถดำรงชีวิต ใช้ประโยชน์และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเพื่อสร้างกระแสสังคมในวงกว้างให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อขจัดข้อจำกัดและอุปสรรคของสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของคนพิการในท้องถิ่นที่มีภาวะความ ยากลำบากในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัย
2.2 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกมีความมั่นคงปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
 

3.วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในท้องถิ่นรายละไม่เกิน 20,000 บาท
3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ฯลฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
3.4 รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้ พก. ทราบ

งานด้านคนพิการ

 

แบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ.pdf  แบบฟอร์ม