บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

:: คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ::

หลักฐานของผู้กู้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ อย่างละ 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1 แผ่น
3.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียน)สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา        ทะเบียนสมรส อย่างละ 1 แผ่น
4.แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ(ผู้กู้)อย่างละ 1 แผ่น
5.สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)จำนวน1 แผ่น
6.รูปถ่าย
6.1 รูปถ่ายคนพิการภาพขนาดเต็มตัว 1 แผ่น
6.2รูปถ่ายผู้ดูแลคนพิการ ภาพขนาดเต็มตัว 1 แผ่น (กรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นกู้แทนคนพิการ)
7. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ(ในกรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้กู้ยืม พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง)จำนวน1 แผ่น
8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้ จำนวน1 แผ่น
9. ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้)จำนวน1แผ่น

หลักฐานของคนค้ำประกัน

10.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 แผ่นหนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนสมรส อย่างละ 1 แผ่น
11. แผนผังที่อยู่อาศัยคนค้ำประกัน
12.เอกสารแสดงทางการเงินของคนค้ำประกัน
          12.1 กรณีคนค้ำประกันเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน1 แผ่น
          12.2 กรณีคนค้ำประกันเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาของสมุดบัญชีธนาคารหรือสเตทเม้นท์ธนาคารล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำร้องของกู้เงินคนพิการ.pdf DOWN LOAD