ประวัติความเป็นมา

 

:: ประวัติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ::

                     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดลำพูน ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ

                     ในปี 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้าย   ไปสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลำพูน และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน       ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน ปฎิบัติหน้าที่แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุโครงการด้านการพัฒนาสังคม เป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มุ่งให้คนลำพูนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ได้รับสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึง”

:: ตราประจำกระทรวง :: 

Logo_psm

พระประชาบดี

พระประชาบดีหมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระพรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป้นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เป็นมนสาบุตร หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประชาบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์และ สัตว์อื่นๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบแทนแม้แต่น้อย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมายประจำกระทรวง เป็นรูปวงกลมตางกลางเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือแท่น มีลายกนกเป็นภาพศรีษาฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้องล่างมีอักษร “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ฤาษี 7 ตย หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรจุเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม 7 ประเภท คือ

 1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่นๆ
6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม

             ทั้งนี้ สำนักเลขาการรัฐมนตรี ได้ประกาศเครื่องหมายราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546

ข้อมูล