กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนให้บริการ กู้ยิมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล

ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ฟอร์มหลักฐานของผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงิน

https://drive.google.com/file/d/1peEFJVn_0qLt7vNdfw9vEXZQ99i5lcTv/view?usp=sharing

แบบคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ

https://drive.google.com/file/d/1yBOn8dbBncLkX-dskY0eQpyftYCfXbmi/view?usp=sharing

แบบสอบข้อเท็จจริง-รายบุคคล-2556

https://drive.google.com/file/d/1iFzS_lSTYje3WOLYvUWsaGEepGEMrMU2/view?usp=sharing