คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5