รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ