ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์การสอบ