ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนฯ