ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคนขับรถยนต์