ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องหลักเกณฑืการพิจารณาบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว

เสนอชื่อบุคค