ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานขับยนต์