รางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี2561

ตามที่มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี2561 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
2.ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
3.นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร  อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์และส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดสรรมาได้ที่ โทรสาร 053-511188 หรือ E-mail : lamphun@m-society.go.th
ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เพ่ือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จักได้รวบรวมส่งให้มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ พิจารณาในระดับประเทศต่อไป