เรื่อง กำหนดการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ <<<


ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กำหนดการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ <<<<

กำหนดการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

ผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถในที่สาธารณะ สามารถยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2560
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก ที่นี่ <<<<  และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 

  1. กรณีผู้แสดงความสามารถมีเอกสารประกอบแบบคำขอครบถ้วน

เอกสารประกอบแบบคำขอ ดังนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
– สูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 7 ปี , หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
– เอกสารที่ทางการออกให้ เช่น ประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม ,หนังสือรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เข้าร่วมการอบรม
– หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ เช่น รูปถ่ายในขณะที่ทำการแสดง โล่รางวัลที่ได้รับจากการ ประกวดแข่งขัน หนังสือรับรองหรือใบประกาศหรือรางวัลที่ได้รับจากการแสดงความสามารถ
– เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น คลิปวีดีโอ สื่อวีดีทัศน์ ซีดี วีซีดีที่บันทึกขณะทำการแสดงเป็นต้น
*** กรณีที่เอกสารประกอบแบบคำขอครบถ้วน สนง.พมจ.ลำพูน จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ที่ได้รับเอกสาร
*** บัตรมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร

 

  1. กรณีผู้แสดงความสามารถขาดหลักฐานรับรองความสามารถ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

    ของมนุษย์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกบัตร ทั้งนี้จะดำเนินการติดต่อ
    ให้ผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ซึ่งขาดหลักฐานสำคัญที่รับรองว่ามีความสามารถ ให้เข้ามาทำการแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาความสามารถอีกครั้งหนึ่ง