Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร คลิก!

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

VDO การประกวด

แบบฟอร์มขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชน

1. แบบ กสค 1 PDF

2. แบบ กสค 2 PDF

3. แบบ กสค 2 Doc

4. แบบ กสค 5 PDF

5.  แบบ กสค 5 Doc

6. แบบแนบท้าย กสค 182 PDF0

7. แบบแนบท้าย กสค 1&2 Doc

8.แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กร

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

1. แบบเสนอโครงการกองทุน

2. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ