Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562

โหลดที่นี่

การรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ

คลิกโหลดที่นี่

ประกาศเรื่องการรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนันสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562

ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ย

การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 หนังสือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน…

โพสต์โดย นครินทร์ กลิ่นซ้อน เมื่อ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018

ขอส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

1 ปกสวย

2 คำนำใส่ลายเซ็น

3 สารบัญ

4 บทที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไป

5 แผนผังยุทธศาสตร์ลำพูน หน้า 38 ต่อส่วนที่1

6 บทที่ 1.2 สถานการณ์เด็กและเยาวชนลพ

7 บทที่ 2 ทิศทางแผน

8 บทที่ 3.1 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

9 บทที่ 3.2 การติดตาม

10 ภาคผนวก

11 info แผนพัฒนาเด็ก 60-64