Category Archives: จัดซ์้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

แบบ สขร_ กันยายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 63

แบบ สขร_ มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 63

แบบ สขร_ พ.ค. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบ สขร_ เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ