Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม ลำพูน เพื่อรองรับการถ่ายโอนคู่สาย สายด่วน 1300 นพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม ลำพูน เพื่อรองรับการถ่ายโอนคู่สาย สายด่วน 1300 จากส่วนกลางส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทีม พม One Home และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม รวมจำนวน 55 คน ซึ่งในเนื้อหาโดยรวมแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติทดสอบการใช้งานในระบบรับเรื่อง 1300 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการรับเรื่องและการให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรในหน่วยงาน พม One Home ที่ผ่านการอบรมจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม ลำพูน เพื่อรองรับการถ่ายโอนคู่สาย สายด่วน 1300 จากส่วนกลางส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทีม พม One Home และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม รวมจำนวน 55 คน ซึ่งในเนื้อหาโดยรวมแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติทดสอบการใช้งานในระบบรับเรื่อง 1300 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการรับเรื่องและการให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรในหน่วยงาน พม One Home ที่ผ่านการอบรมจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 1,000.- บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้นางสาวผุสดี กิติวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ ตำแหน่ง นิติกร ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 1,000.- บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่คนพิการพื้นที่ตำบลทากาศ ตำบลทาขุมเงิน ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา และตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองง่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

 

ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 1,000.- บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้นางสาวผุสดี กิติวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 1,000.- บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่คนพิการพื้นที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท

 

ประชุมเตรียมการอบรมเพื่อให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติงานสายด่วน 1300

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.ทีมนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการอบรมเพื่อให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดลำพูน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 63 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัลดำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564” เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ